Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

Remissvaret om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (UD2020/04338/HI) skickades till Utrikesdepartementet den 13 maj 2020.

Kammarkollegiet har tagit del av förslagen i rubricerad promemoria. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har Kammarkollegiet inga synpunkter.

Det kan dock noteras att handläggningen av dessa ärenden redan omfattas av förvaltningslagens (2017:900) regler och att det enligt 12 § förvaltningslagen föreligger en rätt för den enskilda att begära att myndigheten ska avgöra ett ärende som inte har avgjorts i första instans inom sex månader.

Remissvaret beslutades av chefsjuristen Elisabeth Hammar efter föredragning av verksjuristen Tomas Gustavsson. I den slutliga handläggningen har även juristen Kristina Gustafsson och handläggaren Jonas Lembke deltagit.

Remissvaret skickades till Utrikesdepartementet den 13 maj 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2862-20

Hjälpte informationen på denna sida dig?