Förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (M2011/2190/R)

Remissvar på promemoria gällande  Förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på lämnat förslag om ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Remissvaret skickades till Miljödepartementet den 28 augusti 2020.

Remissvaret har beslutats av avdelningschef Ulrika Johansson efter föredragning av enhetschef Johanna Gund.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7456-20