Försvarsalternativet inom premiepensionen

Remissvar gällande PM Försvarsalternativet inom premiepensionen.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på den remitterade promemorian.

Remissvaret beslutades av stf generaldirektör Martin Sundelius efter föredragning av chefen för kapitalförvaltningen Bengt Svelander och skickades till Finansdepartementet den 24 juni 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-01867-20