Betänkandet Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)

5 november 2020

Kammarkollegiet har inga synpunkter på betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Gunnar Larsson. I handläggningen av ärendet har enhetschefen Anette Schierbeck deltagit. Föredragande har varit advokatfiskalen Ingemar Carlsson.

Kammarkollegiets dnr: 3.1-09986-2020

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-05