Remissvar A2020/01492/A om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)

4 november 2020

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på rubricerad remiss.

Detta beslut har fattats av HR-chef Helén Björkman. Föredragande har varit HR-specialist Linnea Bredberg.

Kammarkollegiets dnr: 3.1-7794-20

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-04