Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU2018:88)

Kammarkollegiets yttrande över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

Kammarkollegiet har med intresse tagit del av utredningens analyser, bedömningar och förslag. Efter visst övervägande har kollegiet dock stannat för att inte lämna några synpunkter på förslagen. Däremot vill Kammarkollegiet göra följande kommentarer.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en mycket viktig och speciell rättighetslag som omfattar en mångfald av människor med olika behov. Därför är det, i detta sammanhang, särskilt viktigt att ta del av de synpunkter som lämnats av funktionshindersrörelsens representanter.

Kammarkollegiet grundar resonemanget i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där det anges konventionsstaternas skyldighet att, i utformning av lagstiftning som rör personer med funktionsnedsättning, nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.

Kammarkollegiet konstaterar att båda representanterna för funktionshindersrörelsen, i allt väsentligt, avvisar utredningens förslag. Detta bör alltså särskilt beaktas i den fortsatta handläggningen.

Inom Kammarkollegiet är det i första hand Arvsfondsdelegationens kanslistöd som kommer i kontakt med den målgrupp som omfattas av LSS. Många av de ansökningar som beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden har nära kopplingar till insatser enligt LSS och i betänkandet finns också exempel hämtade från arvsfondsprojekt.

Arvsfonden är en av de viktigaste finansiärerna avseende insatser för att genomföra FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vid bedömningen av ansökningar läggs särskild vikt vid målgruppens delaktighet och inflytande i projekten.

Kammarkollegiet vidtar löpande åtgärder för att tillse att målgruppen är aktivt involverad direkt i ansökningar och projekt. Ett led i detta arbete är att göra myndighetens kommunikation tillgänglig för så många människor som möjligt.

Myndigheten har exempelvis, i utformningen av Arvsfondens nya webbplats, utöver gängse webbriktlinjer, även arbetat utifrån ISO-standarden DIS 21801 om kognitiv tillgänglighet. I detta utvecklingsarbete har nära samverkan skett med funktionshindersrörelsen och arvsfondsprojektet ”DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster”.

Dessa ansträngningar syftar till att få in många och angelägna ansökningar från Arvsfondens målgrupper, inte minst från personer som omfattas av LSS. Allt i syfte att bidra till att skapa ett samhälle där alla kan delta fullt ut, oavsett funktionsförmåga.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Larsson efter föredragning av handläggaren Mikael Wahldén. Även avdelningschefen Pontus Ekstedt och enhetschefen Gunilla Svensson har deltagit i den slutliga handläggningen.

Yttrandet skickades till Socialdepartementet den 21/10 2020.

Kammarkollegiets dnr: 3.1-7487-20

Hjälpte informationen på denna sida dig?