• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Promemorian - Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg (M2020/01567)

Promemorian - Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg (M2020/01567)

Kammarkollegiet har följande synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian.

Idag administrerar Kammarkollegiet miljösanktionsavgifter efter avtal med Transportstyrelsen. Det innebär att Kammarkollegiet tar ut en avgift för sitt arbete med att driva in miljösanktionsavgifterna till staten. Att betalning ska ske till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning framgår inte av lag eller förordning. Enligt Kammarkollegiet kommer den nu föreslagna miljösanktionsavgiften att hanteras på samma sätt och bedömer därför att myndigheten kan hantera den tillkommande miljösanktionsavgiften inom ramen för sin ordinarie verksamhet och inte i den anslagsfinansierade verksamheten.

Kammarkollegiet vill dock nämna att det avseende flera andra motsvarande avgifter föreskrivs i lag eller förordning att betalning av de aktuella avgifterna ska ske till Kammarkollegiet (se t.ex. 9 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Indrivningen av dessa avgifter är inte avgiftsfinansierad. Det innebär att Kammarkollegiet löser uppgiften med tilldelade anslag. Om indrivningen av miljösanktionsavgifter i framtiden övergår till att genomföras i den anslagsfinansierade verksamheten kan det inte uteslutas att Kammarkollegiet behöver tillföras ytterligare resurser.

I detta ärende har t.f. enhetschef Maria Wetterdal beslutat efter föredragning av advokatfiskalen Helén Thorö.

Maria Wetterdal

Helén Thorö

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-15