• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remiss av Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG

Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europa­parla­mentets och rådets förordning om återvinning av fartyg och om ändringar

Remiss av Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG.

Kammarkollegiet har följande synpunkter på de förslag som lämnas i förslaget:

Idag administrerar Kammarkollegiet miljösanktionsavgifter efter avtal med Naturvårdsverket, vilket innebär att kollegiet tar ut en avgift för sitt arbete med att driva in miljösanktionsavgifterna till staten. Att betalning ska ske till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning framgår inte av lag eller förordning utan av Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter (NFS 2012:10). Enligt Kammarkollegiet kommer de nu föreslagna miljösanktionsavgifterna att hanteras på samma sätt. Kollegiet bedömer därför att myndigheten kan hantera de tillkommande miljösanktionsavgifterna inom ramen för sin ordinarie verksamhet och inte i den anslagsfinansierade verksamheten.

Det kan dock nämnas att det avseende flera andra motsvarande avgifter föreskrivs i lag eller förordning att betalning av de aktuella avgifterna ska ske till Kammarkollegiet (se t.ex. 9 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Indrivningen av dessa avgifter är inte avgiftsfinansierad, vilket innebär att Kammarkollegiet löser uppgiften med tilldelade anslag. För det fall indrivningen av miljösanktionsavgifter i framtiden övergår till att genomföras i den anslagsfinansierade verksamheten kan det inte uteslutas att kollegiet behöver tillföras ytterligare resurser.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Gunnar Larsson efter föredragning av enhetschefen Maria Wetterdal.

Yttrandet skickades till Miljödepartementet 2020-06-18

Kammarkollegiets dnr: 3.1-3882-20