• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissyttrande avseende Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad (dnr KS2020/1422)

Remissyttrande avseende Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad (dnr KS2020/1422)

17 december 2020

Kammarkollegiet har tagit del av Stockholms stads remiss Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad (dnr KS2020/1422).

Kammarkollegiet yttrar sig endast utifrån Kammarkollegiets uppdrag att ansvara för den statliga inköpssamordningen och har utifrån det inga synpunkter på förslaget.

Detta remissvar har beslutats av avdelningschefen Anna Clara Törnvall Wittgren. Enhetschefen Anna Ekberg har varit föredragande.

Kammarkollegiets dnr: 3.1-12271-20

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-17