En samlad djurhälsoreglering

Betänkande gällande En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62).

Kammarkollegiet har följande synpunkter på förslagen i det remitterade betänkandet.

Förslaget om införandet av en administrativ sanktionsavgift på djurhälsoområdet och att det föreskrivs i djurhälsoförordningen att betalning av de aktuella avgifterna ska ske till Kammarkollegiet innebär att Kammarkollegiet får en till uppgift som finansieras genom tilldelade anslag. Kammarkollegiet bedömer att ytterligare anslag kan komma behövas för att kunna hantera uppgiften.

Det kan nämnas att Kammarkollegiet redan administrerar sanktionsavgifter inom andra områden där det föreskrivs i lag eller förordning att betalning av de aktuella avgifterna ska göras till Kammarkollegiet, se t.ex. 39 h § livsmedelsförordningen (2006:813). Kammarkollegiet har under de senaste åren fått flera administrativa sanktionsavgifter att hantera inom ramen för tilldelat anslag.

Betänkandet beslutades av t.f. enhetschef Maria Wetterdal efter föredragning av advokatfiskalen Emilia Persson och skickades till Näringsdepartementet den 12 februari 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-12812-20

Departementets diarienummer: N2020/02751