En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)

Yttrande gällande En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)

Sammanfattning

Kammarkollegiet tillstyrker förslagen i betänkandet med undantag av avsnitt 1.9.

Avsnitt 1.9 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Som föreslagen lydelse till 10§ skrivs att länsstyrelsen bör inhämta ett yttrande från polismyndigheten rörande sökandes lämplighet. Det är Kammarkollegiets uppfattning att ordet bör ska bytas ut till ska. Detta då polismyndighetens kännedom om personer kan vara av yttersta vikt att ha kännedom om för att kunna göra en adekvat lämplighetsprövning.

Övriga kommentarer till betänkandet

Kammarkollegiet är positiv till utredningens förslag. Kollegiet kan konstatera i kontakter med civilsamhället att det föreligger ett stort behov av olika former av bevakning kopplat till de olika organisationernas verksamhet. Som utredningen konstaterar kan förslaget till ny lagstiftning såväl frigöra resurser för polismyndigheten samt öka både den upplevda och den faktiska tryggheten för medborgarna och organisationerna i civilsamhället.

Med den nya lagstiftningen på plats bedömer Kammarkollegiet att den ger civilsamhället en större möjlighet att använda sig av ordningsvakter för att uppfylla sitt upplevda behov av bevakning vilket kollegiet bedömer som positivt.

Vidare ger utredningens förslag om att den som vill använda ordningsvakter ska ansöka om tillstånd för det hos polismyndigheten vilket inte bara ger polismyndigheten god kontroll över var ordningsvakter tjänstgör utan även ger myndigheten en god kännedom om den sökandes upplevda otrygghet. Även om Kammarkollegiets uppfattning är att polismyndigheten generellt har god kännedom om olika problem i lokalsamhället. Dock anser kollegiet att det kan vara av nytta för polismyndigheten att få del av underlag från civilsamhället.

Kammarkollegiet tycker även att utredningens förslag på utökad utbildning är bra då den utgör en viktig grund för att ordningsvakten ska kunna utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert vis. Även utredningens förslag på tillsyn, även efter att en person har förordnats, borgar för en god rättssäkerhet samt för att motverka att den grova organiserade brottsligheten får inflytande över auktoriserade bolag och förordnade ordningsvakter och i förlängningen över det för demokratin så viktiga civilsamhället.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Ulrika Johansson. Föredragande har varit riskmanager Martin Gälldin. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Johanna Gund deltagit. Remissvaret skickades till Justitiedepartementet den 16 september 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6357-2021

Departementets diarienummer: 2021/02070