En reformerad arbetsrätt (Ds 2021:17)

Yttrande gällande En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslagen i skrivelsen En reformerad
arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

I detta ärende har generaldirektör Gunnar Larsson beslutat. I handläggningen har
avdelningschef Ulrika Johansson varit föredragande. Remissvaret skickades in till Arbetsmarknadsdepartementet den 14 september 2021.


Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6355-2021

Departementets diarienummer: A2021/01332