En utvecklad organisation för lokal statlig service

Remissvar över betänkandet En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslaget.

Övrigt

Kammarkollegiet har till uppgift att löpande följa upp verksamhet som bedrivs enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

Kammarkollegiet har i kontakter med departementet under våren 2020 belyst frågeställningen kring vem som ska lämna in årlig redovisning till myndigheten.

Enligt den numera upphävda förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgar­kontor gäller följande.

4 § Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting som har träffat ett samtjänstavtal ska, så snart avtalet har träffats eller ändrats, ge in en kopia av avtalet till Kammarkollegiet.

5 § Statliga myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal ska genom årliga verksamhetsrapporter redovisa hur verksamheten har bedrivits.

Enligt förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig service gäller följande.

4 § Statliga myndigheter, kommuner och regioner som har ingått ett serviceavtal ska
1. så snart avtalet har ingåtts eller ändrats skicka en kopia av avtalet till Kammarkollegiet,
2. årligen redovisa till Kammarkollegiet hur verksamheten har bedrivits.

Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service bestämt att en statlig myndighet ska utföra åt någon annan statlig myndighet.

Enligt Kammarkollegiet innebär detta att enligt nu gällande förordning ska inte bara statliga myndigheter utan även kommuner och regioner årligen redovisa hur verksam­heten bedrivs. Såvitt Kammarkollegiet uppfattat det har denna ändring inte varit avsedd. Förordningen bör därför ändras i enlighet härmed.

Enligt övergångsreglerna ska lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor tillämpas på avtal som ingåtts före ikraftträdandet den 1 juni 2019. Det saknas dock enligt Kammarkollegiets mening övergångsbestämmelser som reglerar att förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor är tillämplig på avtal som ingåtts före den 1 juni 2019, vilket får till följd att årliga verksamhetsrapporter enligt avtal ingångna för den 1 juni 2019 inte längre ska lämnas till Kammarkollegiet (se 4 § lagen [2004:543] om samtjänst vid medborgarkontor och
5 § förordningen [2009:315] om samtjänst vid medborgarkontor.

Detta remissvar har beslutats av avdelningschefen Elisabeth Hammar. I hand­läggningen har enhetschefen Anette Schierbeck deltagit. Föredragande har varit advokatfiskalen Birgitta Nordenfelt. Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 11 februari 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-13214-2020

Departementets diarienummer: Fi2020/05128