Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (dnr Fi2021/03315)

Remissvar gällande promemorian Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på den remitterade promemorian.

Detta remissvar har beslutats av stf avdelningschefen för Kapitalförvaltningen, Katarina Ahlstedt. Föredragande har varit juristen Marie-Louise Törnblad.

Remissvaret beslutades av stf avdelningschefen för Kapitalförvaltningen Katarina Ahlstedt efter föredragning av juristen Marie-Louise Törnblad och skickades till Finansdepartementet den 11 november 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-9350-21

Departementets diarienummer: Fi2021/03315