Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsument­förhållanden

Remissvar gällande förslag till nya allmänna råd om krediter i konsument­förhållanden.

Kammarkollegiet godkänner förslagen till nya allmänna råd i enlighet med promemorian.

I detta ärende har avdelningschef Elisabeth Hammar beslutat efter föredragning av tillförordnad enhetschef Maria Wetterdal.

Remissvaret skickades till Finansinspektionen den 27 april 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3949-21

Finansinspektionens diarienummer: 20-20058