Genomförande av princip­överens­kommelse om trygghet,
omställning och anställnings­skydd (Ds2021:18)

Yttrande gällande Genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Kammarkollegiet lämnar synpunkt på följande:
10.2 Behov av kontroller för det nya studiestödet
Till de i Ds; 2021:18 omnämnda riskerna bör även läggas risk att de upphandlade
omställningsaktörerna kan ha dubbla roller genom att de dels ska ge vägledning och
rådgivning, dels att de ska ge en bedömning av om den vägledda bör bli berättigad
till studiestöd. Denna rollkonflikt kan utgöra ett incitament för en alltför frikostig
bedömning av individens behov av studiestöd. Denna risk kan reduceras genom att
Kammarkollegiet upphandlar särskilda utförare av bedömning av
omställningsstudiestöd, som inte har i uppdrag att utföra vägledning och rådgivning.
Alternativt kan den nya omställningsorganisationen ha egen kompetens att utföra
och lämna denna typ av yttranden.

Kammarkollegiet har i övrigt inga synpunkter på skrivelsen.

Remissvaret beslutades av generaldirektör Gunnar Larsson. I handläggningen har
handläggare Per Callermo har varit föredragande. I den slutgiltiga föredragningen
har även avdelningschef Ulrika Johansson deltagit. Yttrandet skickades till Arbetsmarknadsdepartementet den 15 september 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6356-2021

Departementets diarienummer: U2021/02962