Gode män och förvaltare – en översyn
(SOU 2021:36)

Remissvar/promemoria gällande Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36).

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga
synpunkter på betänkandet.

Detta remissvar har beslutats av avdelningschefen Pontus Ekstedt. I den slutliga
handläggningen har advokatfiskalen Anne Grönstedt och juristen Anna Pennanen
deltagit. Föredragande har varit enhetschefen Mathias Westrell.

Remissvaret beslutades av Pontus Ekstedt efter föredragning av Mathias Westrell och skickades till Justitiedepartementet den 10 september 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 6043-2021

Departementets diarienummer: Ju2021/01883