Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång (I2021/01054)

Remissvar på promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

Kammarkollegiet har tagit del av rubricerad remiss. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Anna Bünger. Föredragande har varit informationssäkerhetssamordnare Magnus Matts. I den slutliga handläggningen har även verksjuristen Tomas Gustavsson deltagit.

Remissvaret skickades till Infrastrukturdepartementet den 9 juni 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-03897-2021

Departementets diarienummer: I2021/01054