Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Remissvar gällande promemorian Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen, Ds 2021:24.

Kammarkollegiet har tagit del av promemorian Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen, Ds 2021:24, och lämnar följande synpunkter.

Som framgår av inledningen till Förvaltningslagen (2017:900) syftar bestämmelserna i förvaltningslagen till att reglera handläggning av ärenden i det offentliga i form av förvaltningsmyndigheterna samt handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. Privaträttsliga subjekt faller i dag helt utanför regleringen.

Även om flera av bestämmelserna i förvaltningslagen skulle kunna vara motiverade vid arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring anser Kammarkollegiet att det är principiellt tveksamt att införa en bestämmelse som innebär att hela förvaltningslagen ska gälla för vissa privaträttsliga subjekt, detta även om dessa har delegerats myndighetsutövande uppgifter och de redan i dag i många sammanhang tillämpar samma eller liknande principer.

En del av bestämmelserna i förvaltningslagen är inte direkt normerande utan mer av principiell karaktär, till exempel 5-8 §§ som anger ”Grunderna för god förvaltning” och 9 § första stycket som anger utgångspunkter för handläggningen. Förvaltningslagens uppbyggnad och syfte med inriktning på offentlig verksamhet i myndighetsform, i kombination med avsaknad av tydliga bestämmelser om vilka konsekvenserna skulle bli för arbetslöshetskassorna om lagen inte följs, är tillräckligt för att det ska föreligga tveksamheter om att införa en bestämmelse om att lagen i sin helhet ska gälla för arbetslöshetskassorna.

En angränsande brist är att promemorian i princip endast utgår ifrån lagtexten i förvaltningslagen och utifrån denna tar ställning till att det finns tillräckliga skäl för att lagen i sin helhet ska kunna gälla vid arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Kammarkollegiet anser att en redogörelse för betydelsen av förvaltningslagens förarbeten och den praxis som utvecklats hade kunnat bidra till ett bättre bedömningsunderlag.

Kammarkollegiet vill i sammanhanget även beröra det faktum att förvaltningslagen inte bara är riktad till de enskilda myndigheterna i deras egen verksamhet. Den innefattar även skyldigheter för andra myndigheter samt rättigheter för enskilda. Att myndigheter generellt på detta sätt till exempel skulle åläggas samma skyldig-heter gentemot arbetslöshetskassorna såsom om dessa vore myndigheter kan ifrågasättas.

Om det inte är lämpligt att införa bestämmelser om arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden i annan lagstiftning kan eventuellt ett sätt att komma tillrätta med en del av de tveksamheter som Kammarkollegiet framför, vara att införa en bestämmelse som hänvisar till vissa särskilt viktiga paragrafer i förvaltningslagen som ska gälla vid arbetslöshetskassornas handläggning.

Remissvaret beslutades av chefsjurist Elisabeth Hammar efter föredragning av verksjurist Tomas Gustavssonoch och skickades till Arbetsmarknadsdepartementet den 22 september 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 7558-2021

Departementets diarienummer: A2021/1560