Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden (dnr S2021/07063)

Remissvar från Kammarkollegiet gällande promemoria Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden.

Kammarkollegiet ställer sig bakom det remissyttrande som Arvsfondsdelegationen har upprättat med dnr ADEL 565-2021.

Kammarkollegiet vill emellertid särskilt framhålla följande.

Beslut om hindrad utbetalning och återkrav ska få överklagas

När det gäller möjligheten att överklaga ett beslut om hinder för utbetalning, i enlighet med andra kapitlet tolfte paragrafen och sjätte kapitlet första paragrafen lagen om Allmänna arvsfonden, skulle det vara önskvärt med vägledning om hur denna process är tänkt att påverka ett beslut, enligt andra kapitlet paragraf tretton och fjorton, om att överlämna ett ärende om utredning och eventuellt återkrav till Kammarkollegiet.

När ett beslut tas i enlighet med andra kapitlet paragraf tolv är det inte ovanligt att det samtidigt tas ett beslut om att överlämna ärendet till Kammarkollegiet för att utreda ett eventuellt återkrav i enlighet med paragraf tretton och fjorton. Det skulle vara problematiskt om återkravsprocessen är avhängig resultatet av domstolsprövning kring hinder mot utbetalning. En domstolsprocess gällande hinder mot utbetalning kan dra ut på tiden och om ett avgörande överklagas kan det dröja mycket lång tid innan en process om återkrav kan påbörjas, om processerna ska vara avgörande för varandra. Det vore därför önskvärt med ett förtydligande om att Kammarkollegiet är fri att ta beslut om ett återkrav utan att behöva invänta resultatet av en prövning gällande hinder mot utbetalning.

Detta yttrande har den 20 december 2021 beslutats av Kammarkollegiets chef för Arvsfondsavdelningen Pontus Ekstedt efter föredragning av juristen Linda Fröström. I den slutliga handläggningen har enhetschef Hans Andersson medverkat.

Kammarkollegiets diarienummer: 3:1-9559-2021

Socialdepartementets diarienummer: S2021/07063