Remissvar En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Remissvar gällande En gemensam angelägenhet (Fi 2020/03418) SOU 2020:46.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på SOU 2020:46.

Detta beslut har fattats av HR-chef Helén Björkman. Föredragande har varit verksjuristen Tomas Gustavsson.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-159-21

Departementets diarienummer: Fi 2020/03418