Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19 (S2021/02048)

Remissvar gällande ny lag om ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19.

Kammarkollegiet handlägger sedan tidigare ärenden enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering. Kollegiet konstaterar att den nu föreslagna lagen överensstämmer i stora delar med innehållet i den redan gällande lagstiftningen från 2016 som kollegiet anser fungerar väl. Kammarkollegiet tillstyrker förslag till ny lag,

Kammarkollegiet önskar dock ett förtydligande av om den tillfälliga överenskommelsen med LFF Service AB om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador orsakade av vaccin från Moderna som tecknades den 14 januari 2021 ska sägas upp till lagens ikraftträdande.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Ulrika Johansson. Föredragande har varit enhetschefen Erland Törngren. Yttrandet skickades till Socialdepartementet den 15 april 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-03139-2021