• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar - Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867)

Remissvar på promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Kammarkollegiet ser inga hinder till att införa kravet på 38,5 procent rena bilar avseende köp/leasing av bilar.

Kammarkollegiet vill i sammanhanget uppmärksamma att det i dagsläget finns ett begränsat utbud av rena fordon inom främst taxiverksamheten, men även inom fordonsförhyrning. Det kommer därmed vara svårt för myndigheter att initialt leva upp till kravet på 38,5 procent rena bilar vid avrop från dessa ramavtalsområden.

Kammarkollegiets (Statens inköpscentral) roll och uppdrag

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska ramavtal upphandlas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Syftet med den statlig inköpssamordningen är att minska kostnaderna genom att effektivisera upphandlingarna.

Kammarkollegiets uppdrag att tillhandahålla ramavtal för statliga myndigheter utgår från hur behovet hos de statliga myndigheterna ser ut. Kammarkollegiet tillhandahåller i dagsläget ramavtal för inköp av tjänstefordon, förhyrning av fordon samt taxiresor (Fordonsavtalen). Ramavtalet för taxiresor gäller till och med den 2 juni 2023. Ramavtalet för tjänstefordon gäller till och med februari 2022, men kan förlängas till och med februari 2024. Ramavtal för fordonsförhyrning gäller till och med den 7 april 2025.

Kammarkollegiets synpunkter och kommentarer på det nya förslaget till förordning

Kammarkollegiet instämmer till stor del i den konsekvensbeskrivning som framgår av avsnitt 6.2 Konsekvenser för myndigheter under regeringen.

Kammarkollegiet anser att i takt med att utbudet av elektrifierade bilar kraftigt ökat torde ett skärpt krav avseende 38,5 procent rena bilar inte innebära ett problem för myndigheter vid avrop från ramavtalet avseende Tjänstefordon.

Avseende ramavtalet för Taxitjänster så har Kammarkollegiet gjort en avstämning med befintlig ramavtalsleverantör (Flygtaxi Sverige AB). Enligt dem har taxibranschen i första hand satsat på gasbilar, HVO100-bilar och till viss del elbilar för att få ned CO2 utsläppen. Laddhybrider har för kort räckvidd på el för att vara lämpliga för taxi. Enligt ramavtalsleverantören uppfyller i dagsläget endast 3 procent av branschens fordonsflotta kravet som kommer att gälla för rena bilar, vilket innebär att kravet på att 38,5 procent av resorna ska varit utförda med rena bilar initialt inte kommer att kunna uppfyllas.

För ramavtalet avseende Fordonsförhyrning kan kravet på 38,5 procent rena bilar initialt vara svårt att uppfylla. Inom hyrbilsbranschen pågår en omställning till elektrifierade bilar, men när kravet träder i kraft kommer ramavtalsleverantörerna troligtvis inte kunna tillgodose avropsberättigades behov avseende rena bilar.

Detta remissvar har den 3 juni beslutats av avdelningschefen Anna Clara Wittgren. Upphandlare Fredrik Björnström har varit föredragande.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3824-2021

Departementets diarienummer: I2021/00867