• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissyttrande över promemorian Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Regellättnader på värdepappers­marknaden och några frågor om referensvärden (Fi2021/01679)

Yttrande över promemorian Regellättnader på värdepappers­marknaden och några frågor om referensvärden.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på den remitterade promemorian.

Detta remissvar har beslutats av avdelningschefen för kapitalförvaltningen, Bengt Svelander. Föredragande har varit juristen Marie-Louise Törnblad.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-4562-2021

Departementets diarienummer: Fi2021/01679