Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall (dnr M2021/02019)

Remissyttrande över Promemorian Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall.

Kammarkollegiet har remitterats Promemorian Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall och har efter genomgång inga synpunkter att anföra.

I detta ärende har avdelningschefen Elisabeth Hammar beslutat och juristen Ludvig Gustafson varit föredragande.

Remissvaret skickades till Miljödepartementet den 16 december 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-9685-2021

Departementets diarienummer: M2021/ 02019