Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51)

Remissvar gällande Artskyddsutredningens betänkande Skydd av
arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51)

xx

Remissvaret beslutades av chefsjurist Elisabeth Hammar efter föredragning av jurist Ewa Bergwall och skickades till Naturmiljöenheten vid Regeringskansliets den 26 oktober 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 6905-2021

Departementets diarienummer: M2021/01219