Ordning och reda på avfallet

Yttrande gällande promemorian Ordning och reda på avfallet.

Kammarkollegiet har följande synpunkter på förslagen i promemorian.

Kammarkollegiet avstyrker förslaget om undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för viss användning av massor för anläggningsändamål.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslagen i övrigt.

Avsnitt 6 Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för viss användning av massor för anläggningsändamål

Kammarkollegiet anser att det i promemorian inte tydligt framgår varför regeringen föreslår aktuell ändring. Den föreslagna ändringen utgår ifrån att de massor som ska hanteras är rena och fria från föroreningar. Kammarkollegiet anser dock att det är tveksamt om renheten hos aktuella massor kan säkerställas i så hög grad att andra försiktighetsåtgärder inte behöver vidtas. Exempelvis kan massor från infrastrukturprojekt, både i och utanför tätorter, innehålla tidigare okända lokala ansamlingar av föroreningar.

Mot bakgrund av Naturvårdsverkets pågående regeringsuppdrag att utreda hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål (M2021/00191) anser kollegiet att det finns skäl att invänta redovisningen av nämnda uppdrag innan förändringar av bestämmelserna genomförs.

Detta yttrande har beslutats den 12 maj 2021, av avdelningschefen Elisabeth Hammar i närvaro av advokatfiskalen Eva Åkerlund, föredragande.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-1374-21

Departementets diarienummer: M2021/00207