• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Yttrande om betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

Remissyttrande om betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur.

Kammarkollegiet har tagit emot inbjudan att inkomma med synpunkter på Socialdepartementets remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården - stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur SOU 2021:71.

Kammarkollegiet kommer inte att lämna några synpunkter på underlaget.

Detta beslut har fattats den 14 december 2021, av avdelningschef Anna Clara Wittgren.

Kammarkollegiets diarienummer: Dnr 3.1-9965-2021:2

Departementets diarienummer: S2021/06163