• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Yttrande på promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning (M2020/02035)

Genomförande av EU:s engångs­plast­direktiv och andra åtgärder för en hållbar plast­användning (M2020/02035)

Yttrande på promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning.

Kammarkollegiet har följande synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian.

Enligt promemorian kommer nedskräpningsavgifter, tillsynsavgifter samt ett flertal nya miljösanktionsavgifter att införas. Samtliga dessa tre avgifter kan komma att påverka Kammarkollegiet.

Naturvårdsverket ska fatta beslut om de nya nedskräpningsavgifterna, som ska betalas av producenterna till Naturvårdsverket. Enligt förslaget får Naturvårdsverkets beslut om betalning av nedskräpningsavgifter verkställas enligt utsökningsbalken. För tydlighets skull bör hänvisning finnas även till indrivningsförordningen (1993:1229) om tanken är att Naturvårdsverkets beslut om avgift ska vara ett allmänt mål som är direkt verkställbart hos Kronofogden. Nedskräpningsavgifterna som producenterna betalar in till Naturvårdsverket ska fördelas vidare till kommunerna. En kommun kan under vissa förutsättningar bli återbetalningsskyldig för del av det belopp som har betalats ut till kommunen. Eftersom det inte specificeras hur obetalda återkrav ska drivas in bör dessa komma att hanteras som enskilda mål. Både indrivningen av obetalda nedskräpningsavgifter och indrivningen av obetalda återkrav från kommunerna kan komma att hanteras av Kammarkollegiet.

Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken får en myndighets beslut om betalning av avgifter verkställas enligt utsökningsbalken. Även de nya tillsynsavgifterna kan därmed innebära fler allmänna mål i Kammarkollegiets indrivnings-verksamhet.

I dagsläget administrerar Kammarkollegiet miljösanktionsavgifter och tillsynsavgifter efter avtal med Naturvårdsverket. Det innebär att Kammarkollegiet tar ut en avgift för sitt arbete med att driva in avgifterna till staten. Att betalning ska ske till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning framgår inte av lag eller förordning utan av Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter (NFS 2012:10). Enligt Kammarkollegiet kommer de nu föreslagna miljösanktionsavgifterna och tillsynsavgifterna att hanteras på samma sätt och inte i den anslagsfinansierade verksamheten.

I promemorian uppskattas att få beslut om miljösanktionsavgifter, beslut om nedskräpningsavgifter och beslut om återbetalning av nedskräpningsavgifter från kommuner kommer att överklagas till mark- och miljödomstol respektive förvaltningsdomstol. Någon uppskattning av hur många obetalda miljösanktionsavgifter, nedskräpningsavgifter, tillsynsavgifter eller återkravsärenden som kan bli fråga för indrivning finns dock inte i promemorian. Kammarkollegiet kan därför i övrigt inte bedöma hur förslaget kommer att påverka myndighetens verksamhet.

Kammarkollegiet vill även nämna att det avseende flera andra motsvarande avgifter föreskrivs i lag eller förordning att betalning av de aktuella avgifterna ska ske till Kammarkollegiet (se t.ex. 9 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Indrivningen av dessa avgifter är inte avgiftsfinansierad. Det innebär att Kammarkollegiet löser uppgiften med tilldelade anslag. Om indrivningen av miljösanktionsavgifter eller andra avgifter i framtiden övergår till att genomföras i den anslagsfinansierade verksamheten kan det inte uteslutas att Kammarkollegiet behöver tillföras ytterligare resurser.

I detta ärende har tillförordnad enhetschef Maria Wetterdal beslutat efter föredragning av advokatfiskalen Helén Thorö.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-13109-20

Miljödepartementets diarienummer: M2020/02035