Anmälningsplikt för bortledning
av grundvatten från täkter av berg

Remissvar gällande Anmälningsplikt för bortledning
av grundvatten från täkter av berg.

Kammarkollegiet har inte några synpunkter på förslagen i rubricerad remiss.

Remissvaret beslutades av Peter von Wowern skickades till Miljödepartementet den 5 oktober augusti 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7673-22