Remissvar Ds 2022:22
Bättre konsekvensutredningar

Kammarkollegiet ser positivt på förslaget om enhetliga regler för konsekvensutredningar i statsförvaltningen men anser, när det gäller framför allt mindre förvaltningsmyndigheter, att det kan vara förenat med svårigheter att varaktigt bygga upp och säkerställa tillgång till kunskap, tillräcklig kompetens, tid och resurser för att redovisa ändamålsenliga konsekvensutredningar av god kvalitet när förslag om regeländringar ges in. Särskilt med hänsyn till att förslaget bedöms kunna finansieras inom befintliga ramar. Det är viktigt att kravet på att ta fram konsekvensutredningar inte medför att förslag på ur samhällssynpunkt viktiga regeländringar försenas eller uteblir.

I detta ärende har avdelningschefen Elisabeth Hammar beslutat och verksjuristen Jennie Bergling varit föredragande. Remissvaret skickades till finansdepartementet den 22 december 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7631-2022

Departementets diarienummer: Fi2022/02452