Fi2022/02194 Betänkandet Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)

Kammarkollegiet handlägger enligt 4 § förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, bl.a. anspråk på ersättning som grundas på felaktiga uppgifter i fastighetsregistret. Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet har skett främst med utgångspunkt i kollegiets erfarenheter inom ramen för denna uppgift.

Särskild reglering om rätt till skadeståndföreslås inte

I 2 kap. 8 § föreslås en bestämmelse om rättelse av felaktiga uppgifter i bostadsrättsregistret. För motsvarande bestämmelse om rättelse finns särskilda bestämmelser om rätt till skadestånd i vissa fall, för fastighetsregistrets inskrivningsdel i 19 kap. 37-38 §§ jordabalken och för fastighetsregistrets allmänna del i 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Kammarkollegiet noterar att motsvarande reglering av rätt till ersättning för den som drabbas av skada, till följd av felaktigheter eller beslut om rättelse av uppgifter, i bostadsrättsregistret, inte föreslås. Av utredningen framgår inte att det skett några särskilda överväganden av frågan utöver situationer som innebär överträdelse av dataskyddsförordningen. Enligt nuvarande förslag torde rätten till ersättning hanteras enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Kammarkollegiet föreslår att en särskild reglering av statens kadeståndsansvar, vid felaktigheter och på grund av rättelser av uppgifter i bostadsrättsregistret, bör övervägas.

Ansvarig myndighet för handläggning av skadeståndsanspråk

Anspråk på skadestånd mot staten grundat på påstående om felaktiga registreringsbeslut i bostadsrättsregistret torde enligt 3 § förordning om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handläggas av Justitiekanslern. Vidare kan enligt 5 § samma förordning vissa anspråk komma att handläggas av Lantmäteriet. Frågan om vilken myndighet som bör handlägga anspråk på skadestånd som grundas i påstående om felaktigheter i registret kan övervägas särskilt.

I detta ärende har enhetschefen Peter von Wowern beslutat efter föredragning av advokatfiskalen Jonathan Nirmark.

Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 28 oktober 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6572-2022

Departementets diarienummer: Fi2022/02194