Remissvar på Promemorian En stärkt brottsofferfond

Remissvar promemoria en stärkt brottsofferfond.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Remissvaret beslutades av Katarina Ahlstedt, chef Kapitalförvaltning, efter föredragning av Marie-Louise Törnblad, jurist, och skickades till Justitiedepartementet den 31 mars 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2922-22

Departementets diarienummer: Ju2022/00971