Yttrande över remiss från infrastrukturdepartementet
- Kontrollstation dammsäkerhet 2021

Yttrande över remiss från infrastrukturdepartementet
- Kontrollstation dammsäkerhet 2021.

Allmänna kommentarer

Kammarkollegiet tillstyrker i huvudsak Affärsverket svenska kraftnäts förslag på
författningsändringar mot bakgrund av den remitterade rapporten Kontrollstation
dammsäkerhet 2021. Kollegiet önskar dock lämna följande kommentarer.

5.1.2 Tillsynen

Såsom framgår av figur 7 täcker inte nu befintliga tillsynsavgifter verksamhetskostnaderna för några av de länsstyrelser som saknar stora reglerade vattendrag. Förutsättningarna för att utföra och utveckla erforderligt tillsynsarbete skiljer sig därmed markant mellan de olika länsstyrelserna, såsom också påpekats i rapporten. Som ett led i att öka likformigheten och utjämna förutsättningarna att utveckla och upprätthålla adekvata personella resurser för dammsäkerhetstillsynen, föreslår kollegiet att en mindre tillsynsavgift för dammar med säkerhetsklassning U skulle kunna tas ut. En sådan ordning skulle vidare kunna förstärka den pågående positiva trenden att skifta från händelsestyrd till planerad tillsyn för samtliga dammar. En eventuell tillsynsavgift från dammar med säkerhetsklassning U skulle även medföra full kostnadstäckning för de tillsynsresurser som för närvarande, såsom det får förstås, används i syfte att säkerställa att vissa små dammägare når upp till kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken.

Yttrandet över remissen beslutades av Elisabeth Hammar den 28 mars efter föredragning av Torkel Blomqvist och skickades till Infrastrukturdepartementet den 28 mars 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-11298-21

Departementets diarienummer: I2021/03377