Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023

Sammanfattning

Nedan följer Kammarkollegiets remissvar avseende Länsstyrelsen i Uppsalas utredning om Lokal och regional klimatomställning. Underlaget har främst beretts ur Statens inköpscentrals uppdrags- och verksamhetsperspektiv.

Kammarkollegiet ser positivt på förslaget att Upphandlingsmyndigheten föreslås få ytterligare medel och uppdrag för att ta fram vägledande material för att minska klimatpåverkan inom offentlig upphandling.

Avsnitt 4.8 s. 101 – Förslag 8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling

Kammarkollegiet ser positivt på att Upphandlingsmyndigheten föreslås få ytterligare medel och uppdrag för att ta fram vägledningar för utformning av kommuners och regioners upphandlingsriktlinjer, samt ta fram fördjupade vägledningar för kommuner och regioner inom områden av extra betydelse för klimatet. Kammarkollegiet tror att vägledande material från Upphandlingsmyndigheten även kan vara till gagn för myndigheter och även andra organisationer.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Anna Clara Törnvall Wittgren. Föredragande har varit Kathleen McCaughey, hållbarhetsansvarig. I den slutliga handläggningen av ärendet har Gabriella Sydorw, områdesansvarig uppföljning, deltagit.

Remissvaret skickades till Miljödepartementet den 5 december 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 8007-2022

Departementets diarienummer: M2022/01830