Lönegaranti (A2022/01200)

Remissvar gällande Skatteverkets promemoria
Lönegaranti

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian.

Remissvaret beslutades av stf generaldirektör Martin Sundelius efter föredragning av ekonom Charlotta Cammert och skickades till Arbetsmarknadsdepartementet den 8 december 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7858-2022

Departementets diarienummer: 2022/01200