Remissvar på promemorian Ökad motståndskraft i betalningssystemet

Kammarkollegiet har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Detta remissvar har beslutats av chefen för kapitalförvaltningsavdelningen Katarina Ahlstedt. Föredragande har varit juristen Marie-Louise Törnblad.

Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 14 november 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7762-22

Departementets diarienummer: Fi2022/02529