Yttrande över remissen ”Paus för omprövning av moderna miljövillkor” (Miljödepartementet M2022/02251)

Kammarkollegiet har inte några synpunkter på förslagen i rubricerad remiss.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Gunnar Larsson. Enhetschefen Peter von Wowern har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Elisabeth Hammar deltagit.

Remissvaret skickades till Miljödepartementet den 16 december 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: Dnr 3.1-20545-22

Departementets diarienummer: M2022/02251