Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatsystem 2023.

Kammarkollegiet kommer ej inkomma med remissvar på denna remiss.

Remissvaret beslutades av Johanna Gund, Chef Sakenheten och skickades till Infrastrukturdepartementet den 5 september 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6849-2022
Departementets diarienummer: I2022/01411