Remissvar - M2020/02050

Kammarkollegiet har remitterats Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken och Statskontorets rapport Redovisning av regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken och har efter genomgång av rapporten inga synpunkter att anföra.

I detta ärende har enhetschefen Peter von Wowern beslutat och juristen Ludvig Gustafson varit föredragande. Remissvaret skickades till Miljödepartementet den 28 oktober 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: Dnr 3.1-6806-2022

Departementets diarienummer: M2020/02050