Remissvar angående Promemorian Näringslivets klimatomställning (PM 2022:10)

Kammarkollegiet lämnar inga synpunkter på Promemorian Näringslivets klimatomställning.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Anna Clara Törnvall Wittgren. Föredragande har varit Kathleen McCaughey, hållbarhetsansvarig. I den slutliga handläggningen av ärendet har Gabriella Sydorw, områdesansvarig uppföljning, deltagit.

Remissvaret skickades till Miljödepartementet den 5 december 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: Dnr 3.1-7994-2022

Departementets diarienummer: M2022/01829