• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar avseende Miljömålsrådets årsrapport 2021 inklusive förslag till regeringen (dnr M2021/00463)

Miljömålsrådets årsrapport 2021 inklusive förslag till regeringen (dnr M2021/00463)

Remissvar gällande Miljömålsrådets årsrapport 2021 inklusive förslag till regeringen (dnr M2021/00463)

Sammanfattning

Nedan följer Kammarkollegiets remissvar avseende Miljömålsrådets årsrapport 2021 inklusive förslag till regeringen. Underlaget har främst beretts ur Statens inköpscentrals uppdrags- och verksamhetsperspektiv.

Kammarkollegiet ställer sig positivt till att införa etappmål för statliga myndigheter om att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med minst 50 procent till 2030 från år 2019. En tydligare styrning bör ha god påverkan och leda till mer anpassade anskaffningar för att tillgodose eventuella resebehov.

Kammarkollegiet ställer sig även positivt till införandet av ett beställarnätverk för tjänsteresor, men vill uppmuntra till att överväga även andra marknadsstimulerande insatser för att minska gapet mellan efterfrågan och utbud snabbare.

Kammarkollegiets synpunkter och kommentarer

Nedan redovisas Kammarkollegiets kommentarer med hänvisning till respektive avsnitt i rapporten. Kammarkollegiet kommenterar endast de avsnitt där det finns behov av förtydligande.

Avsnitt - Programområde Staten går före

Etappmål för statliga myndigheters tjänsteresor

Kammarkollegiet ställer sig positivt till att införa etappmål för statliga myndigheter om att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med minst 50 procent till 2030 från år 2019. En tydligare styrning bör ha god påverkan och underlätta för statliga myndigheter att genomföra anpassade anskaffningar för att tillgodose eventuellt resebehov. Covid-19 pandemin har även banat väg för en digital utveckling som i viss mån kan ersätta en del resor.

För det fall att redovisningen av utsläpp från tjänsteresor och transporter ska inbegripa även utsläpp av andra växthusgaser samt hög-höjdseffekten omräknat till koldioxidekvivalenter behöver man göra det enkelt för myndigheter att följa upp och redovisa sin förflyttning så att valen leder till måluppfyllelse. Därför bör vägledningsinsatser genomföras och stöd för statliga myndigheter i sådana fall inrättas så att behovet av specialistkunskap möts.

Avsnitt - Programområde Staten går före

Beställarnätverk för tjänsteresor

Kammarkollegiet är positiv till att ett beställarnätverk för tjänsteresor införs. Framförallt då det framgått av inköpscentralens tidigare förstudier inom t.ex. områdena för såväl inrikes som utrikes flygresor och även taxitjänster att det finns en diskrepans mellan önskat utbud, efterfrågan och marknadens positionering. Det är därför viktigt att ta höjd för stimulerande aktiviteter och insatser även för marknadssidan och inte enkom skapa tilltro till beställarledet.

Kammarkollegiet ser även att uppdraget bör omfatta konsekvensbedömningar för att avgöra vad som utgör de mest miljövänliga alternativen långsiktigt. I den mån det går rekommenderas därför även att organisationer med koppling till akademi, forskning och utveckling ingå som en del av beställarnätverket.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Anna Clara Wittgren efter föredragning av Gabriella Sydorw, fokusområdesansvarig för hållbarhet på Statens inköpscentral, och skickades till Miljödepartementet den 25 januari.

Kammarkollegiets diarienummer: Dnr 3.1- 9762-2021

Departementets diarienummer: M2021/00463