Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Remissvar gällande Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Kammarkollegiet har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Remissvaret beslutades av enhetschefen Anette Schierbeck efter föredragning av advokatfiskalen Birgitta Nordenfelt och skickades till Finansdepartementet den 26 april 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3334-2022

Departementets diarienummer: Fi2022/01157