En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5)

Remissvar gällande En effektivare upphandlingstillsyn.

Kammarkollegiet har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta är vi positiva till effektivare upphandlingstillsyn och att tillsynsuppgiften ska ligga i linje med det.

Om Konkurrensverket ska ges utökade sanktions- och utredningsmöjligheter vid tillsynen över upphandlingslagstiftningen får det inte ske på bekostnad av mer omfattande administration eller påverka förutsebarheten i tillämpningen för upphandlande myndigheter och leverantörer.

Kammarkollegiet har i tidigare remissvar Fi2019/02619/OU respektive Fi2021/03461 lämnat utförliga kommentarer gällande de för Kammarkollegiet relevanta delarna i aktuell remiss varför vi hänvisar till dessa svar. I övrigt har Kammarkollegiet inga ytterligare synpunkter.

Detta remissvar har beslutats den 21 juni 2022 av avdelningschefen Anna Clara Wittgren. Enhetschefen Anna Ekberg har varit föredragande.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1‑3091‑2022

Finansdepartementets diarienummer: Fi2022/00967