Remissvar gällande Högkostnadsskydd

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på förslagen i remitterad PM och förordning.

Kammarkollegiet vill dock utifrån myndighetetens erfarenhet av tidigare elpriskompensation under 2022 betona vikten av kommunikation och tydlighet gällande syfte och rättigheter för elkonsumenterna samt vilka tider som både konsumenter och myndigheter har att förhålla sig till när det gäller utbetalning och återrapportering.

Regeringen och övriga myndigheter bör tydligt beskriva och förklara sambandet mellan historisk förbrukning och rätten till stöd, som i det här fallet baseras på avtalsförhållanden den 18 november 2022. Kollegiets erfarenhet är att ändrade ägar- och avtalsförhållanden gällande uttagspunkter under aktuell period har varit en stor källa till både frågor och missnöje gällande elpriskompensationen 2022. Vi noterar att varken PM eller förordning använder begreppet ”kompensation”, men ser i konstruktionen en risk för att konsumenterna trots allt uppfattar stödet som en kompensation för historiskt höga elkostnader. Genom att tydlig kommunicera stödets framåtriktade syfte bedömer vi att risken kan minska och frågorna och ett eventuellt missnöje därmed begränsas.

Kollegiet konstaterar också att förordningen, till skillnad från de tidigare förordningarna 2022:133 och 2022:389, saknar krav på tidpunkt för utbetalning och återrapportering till regeringen. Kollegiets erfarenhet är att tydlighet i dessa avseenden bidrar till en effektiv utbetalningsprocess och samtidigt skapar förutsättningar för att med viss förutsägbarhet kunna kontrollera och följa upp utfallet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Gunnar Larsson efter föredragning av ekonomichef Martin Sundelius.

Remissvaret skickades till Infrastrukturdepartementet den 07 december 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-18159-2022

Departementets diarienummer: I2022/02185