Remissvar gällande Privatkopieringsersättningen
i framtiden (SOU 2020:20)

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga
synpunkter på förslagen i den remitterade utredningen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Gunnar Larsson efter föredragning av ekonomichef Martin Sundelius.

Remissvaret skickades till Justitiedepartementet den 31 augusti 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-5299-2022

Departementets diarienummer: Ju2022/01441