Remissvar på förslaget om ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder

Kammarkollegiet har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Detta remissvar har beslutats av chefen för kapitalförvaltningsavdelningen Katarina Ahlstedt. Föredragande har varit juristen Marie-Louise Törnblad. Svaret skickades till Finansinspektionen den 28 oktober 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-8733-22

Departementets diarienummer: FI dnr 22-3915

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.