Remissvar utkast till förordning om elpriskompensation (dnr 3.1-1934-2022)

Kammarkollegiet lämnar följande synpunkter på utkastet till förordning om elpriskompensation (dnr 3.1-1934-2022).

1 § Ersättning får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna förord­ning till nätföretag som kompenserar kunder för elförbrukning som varit hög under december 2021–februari 2022.

Kammarkollegiet anser att villkoret om att ersättning endast ges i mån av tillgång på medel förutsätter att det av förordningen explicit framgår hur medlen ska fördelas i händelse av brist. I det fall medlen ska fördelas efter någon annan princip än att ansökningarna avgörs i den ordning de inkommer bör det av förordningen även framgå att kollegiet ska behandla samtliga ansökningar samlat, se exempelvis 6 § förordning (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

3 § En förutsättning för ersättning är att nätföretaget före utgången av 2022 lämnar elpriskompensation med det belopp per december 2021, januari 2022 respektive februari 2022 som anges nedan

Kammarkollegiet uppfattar att det är regeringens önskan att utbetalning till nätföretagen ska ske skyndsamt i syfte att även elanvändarna ska kunna kompenseras skyndsamt.

Kollegiets bedömning är att utbetalningar till nätföretagen kan inledas i april-maj 2022 i det fall ett ansökningsförfarande kan påbörjas i mars 2022. Nätföretagen kan därefter kompensera elanvändarna. Kollegiet anser att utbetalningen bör åtföljas av ett krav på skyndsam utbetalning av kompensation eller att tillgodoräkningen via faktura påbörjas skyndsamt. Den senare ska vara slutreglerad per december 2022.

4 § Ersättningen till nätföretaget ska avse elpriskompensation som lämnas genom

1. betalning till elanvändarna, eller

2. att beloppet tillgodoräknas elanvändarna vid fakturering.

Om avtalet med en elanvändare har upphört, får ersättningen till nätföretaget i stället avse elpriskompensation som lämnas till någon annan som tar ut el från elnätet i uttagspunkten.

Stycke två i 4 § gällande avtal som upphört är otydligt och skapar osäkerhet hos framför allt konsumenterna om deras rätt till kompensation. Vi konstaterar att nuvarande skrivning i praktiken innebär en utvidgning av begreppet ”elanvändare” jämfört med hur det är formulerat i 2 § första stycket genom att inte enbart avse elanvändare under perioden december – februari utan även den som blivit elanvändare efter denna period. Kammarkollegiet har samtidigt förståelse för att det finns administrativa skäl att ge företagen möjlighet att kompensera annan elanvändare. Det avslutande stycket bör därför ändras i linje med följande förslag:

I det fall avtal har upphört innan elpriskompensation har lämnats ska slutreglering ske genom betalning till elanvändaren enligt 2 § första stycket. I det fall detta inte kan ske utan uppenbara svårigheter, och inom ramen för den ersättning nätföretagen erhåller för sin administration enligt denna förordning, får elpriskompensation lämnas till någon annan som tar ut el från elnätet i uttagspunkten.

6 § Ersättning får dessutom lämnas för den administration som elpriskom­pensationen medför för nätföretaget med

1. ett engångsbelopp på 200 000 kr, och

2. 60 kronor för varje mottagare av elpriskompensation.

Begreppet mottagare är otydligt då en mottagare kan vara en fysisk person som har flera uttagspunkter hos ett eller flera nätföretag. Pkt 2 bör därför ändras i linje med följande förlag:

2. 60 kronor för varje elanvändare som är mottagare av elpriskompensation.

Vi har även övervägt att ”mottagare” byts ut mot ”uttagspunkt”. En sådan ändring underlättar sannolikt administrationen i företagen och kollegiets kontroll, men vi menar att det motverkar det förslag vi lämnar gällande 4 §.

8 § Ett nätföretags ansökan om ersättning ska ha kommit in till Kammar­kollegiet senast den 30 juni 2022.

Ett nätföretag får ansöka om ytterligare ersättning om

1. Kammarkollegiet med anledning av en ansökan enligt första stycket fattat ett beslut enligt 11 §, och

2. ansökan om ytterligare ersättning kommer in till Kammarkollegiet senast den 30 september 2022.

Kammarkollegiet menar att möjligheten att söka vid flera tillfällen skapar kontrollproblem; i vart fall om ytterligare ansökan kan avse en period för vilken ersättning redan har beslutats. Det uppstår då problem när det gäller både kontrollen av om ersättning redan utgått för en specifik elanvändare och kontrollen av den administrativa ersättningen per elanvändare.

Kollegiet anser därför att det ska vara möjligt att ansöka vid endast ett tillfälle och senast den 30 juni 2022, men att det istället införs ett krav på att samtliga företag som beviljats bidrag senast den 30 september ska inkomma med en slutlig redovisning av underlag för sökt belopp enligt kollegiets anvisning. Redovisningen ska ligga till grund för beslut om ytterligare utbetalning eller beslut om återbetalning.

Det bör av stycke 1 även framgå att ansökan ska avse samtliga tre månader. Stycket bör därför ändras i linje med följande förlag:

Ett nätföretag kan ansöka om ersättning vid ett tillfälle och ansökan ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 30 juni 2022.

Se även kommentar till 13 §.

11 § Ett beslut om ersättning till ett nätföretag ska innehålla uppgifter om

1. hur stor elpriskompensation nätföretaget totalt ska lämna enligt 3 §, och

2. antalet mottagare av kompensation.

Begreppet mottagare är otydligt då en mottagare kan vara en fysisk person som har flera uttagspunkter hos ett eller flera nätföretag. Pkt 2 bör därför ändras i linje med följande förlag:

2. antalet elanvändare som är mottagare av elpriskompensation.

Vi har även övervägt att ”mottagare” byts ut mot ”uttagspunkt”. En sådan ändring underlättar sannolikt administrationen i företagen och kollegiets kontroll, men vi menar att det motverkar det förslag vi lämnar gällande 4 §.

12 § Kammarkollegiet får betala ut ersättningen till ett nätföretag innan nätföretaget har lämnat elpriskompensation.

Se kommentar till 3 § om tidpunkt och krav på när kompensation till elanvändare ska betalas ut, där möjligheten för företagen att få ersättning i förväg bör innebära krav på att efter utbetalning skyndsamt påbörja kompensationen.

13 § Kammarkollegiet ansvarar för uppföljning av ersättning som betalats ut enligt denna förordning.

Nätföretaget ska på Kammarkollegiets begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljningen

Kammarkollegiet anser att det i förordningen bör anges ett datum för när samtliga företag som beviljats bidrag ska inkomma med en slutlig redovisning av underlag för sökt belopp. Redovisningen bör ske vid en sådan tidpunkt att Kammarkollegiet har möjlighet att både genomföra kompletterande utbetalningar och besluta om återkrav under budgetåret 2022. Kollegiet föreslår den 30 september.

Kammarkollegiet anser att det även bör förtydligas i andra stycket att nätföretaget ska ha skyldighet att lämna de handlingar som behövs för uppföljningen, inte enbart uppgifter.

Remissvaret beslutades av generaldirektör Gunnar Larsson efter föredragning av Martin Sundelius. Verksjurist Tomas Gustavsson och projektledaren Ingrid Magnusson har deltagit i handläggningen. Remissvaret skickades till Infrastruktudepartementet den 16 februari 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: Dnr 3.1-1934-2022

Departementets diarienummer: