Användning av e‑legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

Remissyttrande avseende Användning av e‑legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen.

Kammarkollegiet har tagit emot inbjudan att inkomma med synpunkter på utredningen Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62).

Kammarkollegiet tillstyrker utredningens huvudsakliga förslag om användning av e‑legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen.

Kammarkollegiet tillstyrker att användningen och tillämpningen av Kammarkollegiets ramavtal är korrekt beskrivet i utredningen.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Anna Clara Wittgren och skickats till Infrastruktur­departementet den 3 juni 2022. Föredragande har varit jurist Emma Dufva.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2312-2022:2