Remissyttrande avseende betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33), dnr M2022/01389

Kammarkollegiet har inte någon erinran mot att partsrollen flyttas till Havs- och vattenmyndigheten men motsätter sig förslaget att kollegiets förvaltningsanslag minskas med ett belopp om 3-5 miljoner. Kollegiet vill därmed framföra följande.

Förslaget att Kammarkollegiets partsroll i miljöprövningarna tas bort.

Utredningen föreslår att Kammarkollegiets partsroll i miljöprövningarna flyttas till Havs- och vattenmyndigheten och att 3-5 miljoner kronor flyttas från Kammarkollegiets förvaltningsanslag till Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag. I betänkandet anges att överflyttningen avser motsvarande tre årsarbetskrafter, dvs. i princip kollegiets nuvarande bemanning för att handlägga miljöprövningarna. Såsom kollegiet uppfattar det ska dock pågående prövningar även fortsättningsvis hanteras av Kammarkollegiet. Vidare anges att kollegiet även skulle kunna fungera som remissinstans.

Hos Kammarkollegiet finns i nuläget närmare ett hundratal öppna miljöprövningar där kollegiet är aktivt. Vissa ärenden ligger på prövotid och behöver hanteras när prövotidsredovisningarna lämnas in, vilket kan ligga flera år bort. Det finns även ärenden där prövningen har pågått i många utan att det ännu finns ett slutligt avgörande. Det är oklart när dessa prövningar kommer att avslutas. Den frågan hanteras av prövningsmyndigheterna.

Det innebär att kollegiet även under en längre övergångsperiod måste säkerställa att det finns kompetens och personalresurser för att kunna handlägga dessa ärenden. Detta är inte möjligt om anslaget för denna verksamhet ska flyttas över till Havs- och vattenmyndigheten.

Angående allmänt vatten

Med anledning av skrivningarna i betänkandet finns anledning att klargöra Kammarkollegiets uppgift att i vissa fall företräda allmänt vattenområde. Kammarkollegiet ska enligt sin instruktion företräda allmänt vattenområde i den utsträckning någon annan myndighet inte har till uppgift att göra det. När någon till kollegiet lämnar in en begäran om att få nyttja allmänt vattenområde skickar kollegiet en skrivelse till sökanden med besked om att kollegiet inte har något att invända mot nämnda begäran. I skrivelsen anges att beskedet inte innebär något ställningstagande till verksamhetens förenlighet med de miljökrav som följer av tillämplig miljölagstiftning eller om det område som avses utgör allmänt vattenområde. Något ”tillstånd” lämnas inte. Noteras bör att det inte finns författningsstöd för att neka en begäran om att nyttja allmänt vattenområde. Ett medgivande att nyttja allmänt vattenområde ger därför ingen exklusiv rätt.

_______________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Gunnar Larsson. Advokatfiskalen Eva Åkerlund har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Elisabeth Hammar och enhetschefen Peter von Wowern deltagit.

 

Remissvaret kickades till Miljödepartementet den 28 oktober 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6294-22

Departementets diarienummer: M2022/01389